Blog Archives

נופי תרבות – היבטים שונים למפגש בין האדם לבין הנוף

גידול האוכלוסיה, הלחץ על הקרקע, הפיתוח המואץ, הדאגה הגוגברת להידלדלות משאבי הנוף – הקרקע, המים והמחצבים – לצד החשש לפגיעה בנכסי תרבות, חידדו את ההכרה בדמיון הערכי שבין הנוף הטבעי לנכסי המורשת התרבותית, בתלות ביניהם ובחלקם בעיצובה של סביבה, סביבת

“חצר הקיבוץ” המתחדש

השינויים העוברים על הקיבוצים משפיעים על חזותם ומצבם הפיזי של נכסי המורשת המצויים בהם. כיצד ניתן לשמר נכסים אלה שהם סיפורו של הקיבוץ, והסיפור של החברה הישראלית כולה.