Blog Archives

משמרים את הישן בכלים חדשים

מבנים לשימור טומנים בחובם ערכים החורגים בהרבה מעצם השימושיות של המבנה. בשנים האחרונות תנופת השימור והעלאת קרנם של מבנים אלה על ההיסטוריה, העבר והזיכרון אותם הם מייצגים תורמים בחיזוק דמותו ועיצוב זהותו של מרחב החיים שלנו