Blog Archives

משמרי המורשת הבנויה בישראל

כולנו מכירים בכך, שנכסי המורשת התרבותית שלנו (אתרים ארכיאולוגים ומבנים היסטוריים) הם משאב מתכלה שלא ניתן יהיה להחליפם כשאלו ייעלמו. תפקידנו כחברה היא לעשות את המרב לשמר ככל הניתן את נכסי המורשת התרבותית למען הדורות הבאים ובידי אנשי מקצוע מיומנים