Blog Archives

גם לציורי קיר יש מה לספר

אחת התפיסות שימור ציורי קיר רואה בפגעי הזמן חלק מהאותנטיות של היצירה. יצירתיות בשימוש בחומר ובעבודה מאפשרים להשלים את מה שאבד לנצח מבלי להעלים את האותנטיות של הציור.