Blog Archives

שימור עץ

אומנות שימור פרטי עץ החלה דרכה כמלאכת יד שעברה בעיקרה מאב לבן. כיום זהו תחום מחקר מפותח ומתפתח, שבו ידע היסטורי על שיטות העבודה ועל החומרים המסורתיים משתלב בשימוש בחומרים מודרניים ייחודיים ובתפיסה של שימור מונע.